کارت

یک کارت، یک برگه است که به عنوان یک نقطه‌ی شروع به اطلاعات مفصل‌تر عمل می‌کند.

this document is not ready yet