جداکننده

جداکننده‌ها محتوا را داخل لیست‌ها و چیدمان صفحه گروه‌بندی و جدا می‌کنند. جداکننده‌ها خطوط نازک، سبک و در عین حال کافی برای تمیز دادن بصری و فضایی محتوا هستند.

this document is not ready yet