همیار

مخفی کردن

گاها در طراحی‌ها، لازم است تا بعضی از عناصر در موبایل نمایش داده شوند اما در دسکتاپ وجود نداشته باشند. با کلاس‌های مخفی‌کردن جغد می‌تواند مشخص کرد که عناصر در چه دستگاه‌هایی نمایش داده شده یا نشوند.
به این منظور، بعد از کلاس joqd، از کلاس‌های جدول استفاده کنید.

کلاس

مفهوم

hide-desktop

عنصر در دسکتاپ نمایش داده نخواهد شد.

hide-laptop

عنصر در لپتاپ نمایش داده نخواهد شد.

hide-tablet

عنصر در تبلت نمایش داده نخواهد شد.

hide-mobile

عنصر در موبایل نمایش داده نخواهد شد.

desktop-visible

عنصر فقط در دسکتاپ نمایش داده می‌شود.

laptop-visible

عنصر فقط در لپتاپ نمایش داده می‌شود.

tablet-visible

عنصر فقط در تبلت نمایش داده می‌شود.

mobile-visible

عنصر فقط در موبایل نمایش داده می‌شود.


تراز متنی

افقی

در هر زبان، چینش نوشته‌ها یک جهت پیش‌فرض دارد‌ (در فارسی که راست به چپ است، متن راست‌چین است). با این وجود ممکن است نیاز به عوض کردن تراز متن وجود داشته باشد.
برای این منظور می‌توانید بعد از کلاس joqd از کلاس‌های تراز متنی استفاده کنید.


این نوشته راست‌چین است.

این نوشته وسط‌چین است.

این نوشته چپ‌چین است.

<p class="joqd align-right">.این نوشته راست‌چین است</p>
<p class="joqd align-center">.این نوشته وسط‌چین است</p>
<p class="joqd align-left">.این نوشته چپ‌چین است</p>
عمودی

همچنین می‌توان نوشته‌ها را به نصب به خط افق تغییر داد.


آیکون به بالا چسبیده است.

آیکون به وسط چسبیده است.

آیکون به پایین چسبیده است.

<p><span class="joqd align-top gorbeh gorbeh_info"></span>.آیکون به بالا چسبیده است</p></p>
<p><span class="joqd align-middle gorbeh gorbeh_info"></span>.آیکون به وسط چسبیده است</p>
<p><span class="joqd align-bottom gorbeh gorbeh_info"></span>.آیکون به پایین چسبیده است</p>