تصویر

تصاویر چیزی بیش از تزئینات هستند. آن‌ها ابزارهایی قوی هستند که به شما در برقراری ارتباط و متفاوت کردن محصولتان کمک می‌کنند. تصاویر جسور، واضح و بین‌المللی در مشغول کردن کاربران تاثیر دارد.

عکس‌های واکنشگرا

برای آن که یک عکس را واکنشگرا کنید به صورتی که تمام عرض پدر خود را بگیرد (و نسبت عرض به طول آن تغییر نکند) بعد از کلاس‌های joqd responsive استفاده کنید.

جغد
<img src="img/owl.jpg" alt="جغد" class="joqd responsive soft-corner">