کناره‌ی پیمایش

کناره‌ی پیمایش (navside) یک ابزار ویژه برای برندسازی، پیمایش، جستجو و کنش در کل مجموعه است.

this document is not ready yet