تُست

تُست‌ها (toasts) بازخورد ساده‌ای را درباره‌ی عملیاتی که انجام گرفته، به همراه پیامی نمایش می‌دهند.

this document is not ready yet